Trang chủ CÁP ĐIỆN TRẦN PHÚ Cáp ngầm hạ thế

Cáp ngầm hạ thế

Cáp ngầm hạ thế
Xem hình đầy đủ

Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6-1KV

STT         Chủng loại cáp                         Đơn vị tính

(Số sợi/ĐK sợi)

1             Cáp ngầm 2 x 6  (7/1,04)           mét 
2             Cáp ngầm 2 x 10  (7/1,35)         mét
3             Cáp ngầm 2 x 16  (7/1,70)         mét 
4             Cáp ngầm 2 x 25  (7/2,13)         mét 
5             Cáp ngầm 2 x 35  (7/2,51)         mét 
6             Cáp ngầm 2 x 50  (7/3)              mét 
7             Cáp ngầm 2 x 70  (19/2,13)       mét
8             Cáp ngầm 2 x 95  (19/2,51)       mét 
1             Cáp ngầm 3 x 4 (7/0,85)            mét 
2             Cáp ngầm 3 x 6 (7/1,04)            mét 
3             Cáp ngầm 3 x 10 (7/1,35)          mét 
4             Cáp ngầm 3 x 16  (7/1,7)           mét 
5             Cáp ngầm 3 x 25  (7/2,13)         mét 
6             Cáp ngầm 3 x 35  (7/2,5)           mét 
7             Cáp ngầm 3 x 50  (19/1,8)         mét 
8             Cáp ngầm 3 x 70  (19/2,13)       mét 
9             Cáp ngầm 3 x 95  (19/2,5)         mét
10           Cáp ngầm 3 x 120  (19/2,8)       mét 
11           Cáp ngầm 3 x 150 (37/2,25)      mét 
12           Cáp ngầm 3 x 185 (37/2,5)        mét 
13           Cáp ngầm 3 x 240 (37/2,84)      mét

1             Cáp ngầm 3 x 6 + 1 x 4              mét 
2             Cáp ngầm 3 x 10 + 1 x 6            mét 
3             Cáp ngầm 3 x 16 + 1 x 10          mét 
4             Cáp ngầm 3 x 25 + 1 x 10          mét
5             Cáp ngầm 3 x 25 + 1 x 16          mét
6             Cáp ngầm 3 x 35 + 1 x 16          mét
7             Cáp ngầm 3 x 35 + 1 x 25          mét
8             Cáp ngầm 3 x 50 + 1 x 25          mét 
9             Cáp ngầm 3 x 50 + 1 x 35          mét
10           Cáp ngầm 3 x 70 + 1 x 35          mét
11           Cáp ngầm 3 x 70 + 1 x 50          mét
12           Cáp ngầm 3 x 95 + 1 x 50          mét
13           Cáp ngầm 3 x 95 + 1 x 70          mét
14           Cáp ngầm 3x 120 + 1 x 70         mét
15           Cáp ngầm 3x 120 + 1 x 95         mét
16           Cáp ngầm 3 x 150 + 1 x 95        mét
17           Cáp ngầm 3 x 150 + 1 x 120      mét
18           Cáp ngầm 3 x 185 + 1 x 95        mét
19           Cáp ngầm 3 x 185 + 1 x 120      mét
20           Cáp ngầm 3 x 240 + 1 x 120      mét
21           Cáp ngầm 3 x 240 + 1 x 150      mét
22           Cáp ngầm 3 x 300 + 1 x 150      mét

1             Cáp ngầm 4 x 4,0 (7/0,85)          mét
2             Cáp ngầm 4 x 6,0 (7/1,04)          mét
3             Cáp ngầm 4 x 10 (7/1,35)           mét
4             Cáp ngầm 4 x 16  (7/1,70)          mét
5             Cáp ngầm 4 x 25  (7/2,13)          mét
6             Cáp ngầm 4 x 35  (7/2,5)            mét
7             Cáp ngầm 4 x 50  (7/3)               mét
8             Cáp ngầm 4 x 70  (19/2,13)        mét
9             Cáp ngầm 4 x 95  (19/2,51)        mét
10           Cáp ngầm 4 x 120  (19/2,8)        mét
11           Cáp ngầm 4 x 150 (37/2,25)       mét
12           Cáp ngầm 4 x 185 (37/2,51)       mét
13           Cáp ngầm 4 x 240 (37/2,84)       métCó thể bạn cũng quan tâm những sản phẩm này

Cập nhật cuối: Monday, 05 October 2015 01:27